ಸಿಹಿ ಮಾತು

ಇದು ಮನಸುಗಳ ಮಾತು

ಮಳೆ ಮಳೆ ಮಳೆ ಮಳೆಯೋ……… September 24, 2009

Filed under: ನನ್ನ ಹರಟೆಗಳು — Keshava Prasad M @ 6:00 PM

ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ.....
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತನ್ಕ ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ದೆ… ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೇರಿ…….. ಹೌದು ಇಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹುದ್ಗೀರನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಂಬಂಗಿಲ್ಲಾರೀ………

Advertisements
 

One Response to “ಮಳೆ ಮಳೆ ಮಳೆ ಮಳೆಯೋ………”

  1. Anutya H R Says:

    Adu ellarigoo gottirode swaami…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s